فابراد

دکتر احمدرضا نقش نیلچی

استاد تمام دانشکده مهندسی کامپیوتر، گروه هوش مصنوعی
دکتری,مهندسی برق و کامپیوتر,دانشگاه یوتا-سالت لیک سیتی,آمریکا,۱۳۷۱-۱۳۷۶
فوق لیسانس,مهندسی برق,دانشگاه یوتا-سالت لیک سیتی,آمریکا,۱۳۶۹-۱۳۷۰
لیسانس,مهندسی برق,دانشگاه یوتا-سالت لیک سیتی,آمریکا,۱۳۶۵-۱۳۶۹

طراحی سایت فابراد