فابراد
12/9 2005

الهام شعبانی نیا فارغ التحصیل دکتری

موضوع پایان نامه:
تحلیل ویدیویی فعالیت های انسان با استفاده از پردازش تصاویر ژرفا
video based human activity analysis using depth imagery

9/26 2005

شهرام استکی دانشجوی دکتری

11/12 2005

امیررضا ابراهیمیدانشجوی دکتری

 •  پردازش تصویر
 •  بینایی ماشین
 •  شبکه های عصبی
 •  سیستم های آموزش هوشمند
 •  یادگیری عمیق
9/26 2005

زهرا کامرانیان فارق التحصیل دکتری

 •  انتشار برچسب مبتنی بر هم بخش بندی با کاربرد حاشیه نویسی ویدیو
 • 11/12 2005

  فاطمه شفیع زادگاندانشجوی دکتری

  •  بینایی ماشین
  •  یادگیری ماشین
  طراحی سایت فابراد